• »Det handler om prioritering«

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
Borgerlisten – Herning Kommune er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, som vi modtager/har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Borgerlisten – Herning Kommune
Velhustedvej 11, 7400 Herning
CVR-nr.: 40392513
Telefon: 23 74 94 41
Mail:kontakt@borger-listen.dk

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger
Vi behandler dine personoplysninger i forbindelse med din indmeldelse i Borgerlisten, i forbindelse med de tilbud du benytte dig af i Borgerlisten, kurser du tilmeldes, arrangementer, kommunikation og alle øvrige forhold du måtte engagere dig i i forbindelse med dit medlemskab i perioden hvor du er medlem af Borgerlisten. Oplysningerne behandles fortroligt og alene af bestyrelsen i Borgerlisten.

Vi behandler dine personoplysninger hvis du kontakter Borgerlisten med spørgsmål af politisk karakter eller til Borgerlisten i øvrigt via kontaktformular på vores hjemmeside.

Vi behandler dine personoplysninger hvis du anvender vores formular til at donere penge til Borgerlisten. Vi behandler dine personoplysninger hvis du tilmelder dig vores Nyhedsmail.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger varierer afhængig af den konkrete behandling. Alt efter hvilken behandling der er tale om, vil retsgrundlaget konkret være et eller flere af følgende:

• At behandlingen er nødvendig af hensyn til opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
• At behandlingen er nødvendig for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler den dataansvarlige, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
• At behandlingen ud fra hensynet til legitime interesser (disse interesser skal oplistes nedenfor) efter en interesseafvejning går forud for den registreredes grundlæggende rettigheder og frihedsrettigheder, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1;
• At behandlingen foretages af en stiftelse, en sammenslutning eller et andet organ, som ikke arbejder med gevinst for øje, og hvis sigte er af politisk art, som led i organets legitime aktiviteter og med de fornødne garantier, og på betingelse af at behandlingen alene vedrører organets medlemmer, tidligere medlemmer eller personer, der på grund af organets formål er i regelmæssig kontakt hermed, og at personoplysningerne ikke videregives uden for organet uden den registreredes samtykke, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra d, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
• At behandlingen vedrører personoplysninger, som tydeligvis er offentliggjort af den registrerede, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra e, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1;
• At behandlingen er nødvendig, for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, jf. persondatalovens artikel 9, stk. 2, litra f, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1; og/eller
• At den registrerede konkret måtte have givet (udtrykkeligt) samtykke til behandlingen, jf. persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 6, stk. 1, og persondataforordningens artikel 9, stk. 2, litra a, jf. databeskyttelseslovens § 7, stk. 1.

Legitime interesser, der forfølges med behandlingen
Som nævnt ovenfor sker vores behandling af dine personoplysninger delvist på baggrund af interesseafvejningsreglen i data- beskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra f. De legitime interesser, der begrunder behandlingen, er forhold omkring dit medlemskab.

3. Kategorier af personoplysninger
Vi behandler altid kun de oplysninger du afgiver ved henvendelse, indmeldelse eller anden kontant med Borgerlisten. Det kan omfatte følgende kategorier af personoplysninger om dig:

• Almindelige oplysninger i form af dit navn, din adresse, dine kontaktoplysninger, dit medlemsnummer, din fødselsdato og andre almindelige personoplysninger du måtte afgive.
• Følsomme oplysninger i form af oplysning om din politiske overbevisning.

4. Modtagere eller kategorier af modtagere
Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til en række databehandlere i forbindelse med hosting af vores hjemmeside, drift og udvikling af vores medlemssystem, SMS, mail og øvrige kommunikationsværktøjer som vi anvender.

5. Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale organisationer
Vi vil overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU og EØS da vi anvender Mailchimp som platform til en række af de kommunikationer du modtager fra os. Med Mailchimp er du dog stadig beskyttet da de er anerkendt under Privacy Shield-ordningen i USA og vi har indgået databehandleraftale med Mailchimp på de vilkår.

6. Hvor dine personoplysninger stammer fra
Vi behandler kun personoplysninger vi modtager fra dig, dog kan vi i tilfælde af at du ikke meddeler os en adresseændring modtage rettelser til din adresse via PostNord/Distribution.

7. Opbevaring af dine personoplysninger
Vi opbevarer dine oplysninger så længe du opretholder dit medlemskab af Borgerlisten. Udmelder du dig af Borgerlisten opbevares dine oplysninger i op til 24 måneder efter udmeldelsen hvorefter de anonymiseres. Det er dog nødvendigt at gemme oplysninger om betalinger og lignende i op til 5 år efter året du meldte dig ud.

Er du ikke medlem af Borgerlisten, men har kontaktet Borgerlisten med en henvendelse af politisk karakter opbevares din oplysning i mens svaret behandles og slettes senest 12 måneder efter behandlingen er afsluttet.

I forbindelse med en eventuel donation til Borgerlisten gemmes dine oplysninger i op til 5 år efter året hvor donationen er givet.

Har du tilmeldt dig Borgerlistens nyhedsbrev behandles dine personoplysninger indtil du måtte vælge at afmelde dig. Herefter ophører behandlingen af dine personoplysninger.

8. Retten til at trække samtykke tilbage
I det omfang vi måtte have indhentet et samtykke fra dig til en given behandling af dine personoplysninger, gælder, at du til enhver tid har ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1. Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

9. Dine rettigheder
Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning
I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling
Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

10. Klage til Datatilsynet
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

[1] Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse).